Poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine

BETA NEKRETNINE d.o.o. u likvidaciji 

OIB: 76358777628

Sukladno članku 373. i 472. ZTD-a pozivaju se vjerovnici Društva da odmah nakon objave ovog poziva, a najkasnije u roku od 6 mjeseci nakon objave, prijave društvu svoja potraživanja.

 02.02.2016., Likvidator Natalija Pećanić Petrinjak