Nakana o sniženju temeljnog kapitala - Obavijest

Sukladno čl. 463. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava trgovačkog društva HETA Asset Resolution Hrvatska, društvo za financiranje d.o.o., OIB: 87064273078, Zagreb (Grad Zagreb), Slavonska avenija 6/a, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS: 080148732, objavljuje:

1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-20/11123-4 od 04. lipnja 2020. godine u sudski registar upisana je nakana smanjenja temeljnog kapitala društva HETA Asset Resolution Hrvatska, društvo za financiranje d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Slavonska avenija 6/a, MBS: 080148732, OIB: 87064273078 (dalje u tekstu: Društvo).

2. Temeljni kapital Društva smanjit će se sa iznosa od 197.479.900,00 kuna za iznos od 150.960.000,00 kuna na iznos od 46.519.900,00 kuna, i to smanjenjem nominalnog iznosa poslovnog udjela sa iznosa od 197.479.900,00 kuna za iznos od 150.960.000,00 kuna na iznos od 46.519.900,00 kuna.

3. Društvo je spremno svim vjerovnicima na njihov zahtjev podmiriti tražbine koje postoje prema Društvu na dan posljednje objave ovog oglasa na Internet stranici sudskog registra, odnosno dati im osiguranje da će sva potraživanja biti podmirena.

4. Smatrat će se da su vjerovnici suglasni sa smanjenjem kapitala ako u roku od 3 (tri) mjeseca od objave ovog Oglasa ne postave Društvu zahtjev iz prethodne točke.